Tất cả
Găng thần linh namek cấp 7 12% sức...
Hành Tinh: Namec
Server: Server 6
Loại Đồ: Sức đánh
600,000đ
Găng
Hành Tinh: Namec
Server: Server 7
Loại Đồ: Sức đánh
Vật Phẩm: Găng
500,000đ
Găng
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 9
Loại Đồ: Sức đánh
Vật Phẩm: Găng
50,000đ
Sét đồ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 9
Loại Đồ: Tiềm Năng Sức Mạnh
Vật Phẩm: Sét Đồ
70,000đ
Găng
Hành Tinh: Namec
Server: Server 8
Loại Đồ: Sức đánh
Vật Phẩm: Găng
40,000đ
Giày
Hành Tinh: Namec
Server: Server 8
Loại Đồ: Sức đánh
Vật Phẩm: Giày
40,000đ
Giày
Hành Tinh: Namec
Server: Server 8
Loại Đồ: Sức đánh
Vật Phẩm: Giày
40,000đ
Sét đồ
Hành Tinh: Namec
Server: Server 8
Loại Đồ: Sức đánh
Vật Phẩm: Sét Đồ
100,000đ
Giày thần linh
Hành Tinh: Namec
Server: Server 8
Loại Đồ: Tăng ki
Vật Phẩm: Giày
100,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 8
Loại Đồ: Tăng HP
Vật Phẩm: Găng
40,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 8
Loại Đồ: Sức đánh
Vật Phẩm: Găng
50,000đ
3 hành tinh
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 8
Loại Đồ: Sức đánh
Vật Phẩm: Rada
70,000đ
Hành Tinh: Namec
Server: Server 8
Loại Đồ: Sức đánh
Vật Phẩm: Găng
50,000đ
Giày thần linh
Hành Tinh: Namec
Server: Server 5
Loại Đồ: Sức đánh
Vật Phẩm: Giày
70,000đ
Hành Tinh: Namec
Server: Server 8
Loại Đồ: Hút Máu
Vật Phẩm: Sét Đồ
50,000đ
Hành Tinh: Namec
Server: Server 8
Loại Đồ: Hút Máu
Vật Phẩm: Sét Đồ
50,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 8
Loại Đồ: Phản Sát Thương
Vật Phẩm: Sét Đồ
40,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: Server 8
Loại Đồ: Sức đánh
Vật Phẩm: Găng
50,000đ
3 hành tinh
Hành Tinh: Trái Đất
Server: Server 8
Loại Đồ: Hút Máu
Vật Phẩm: Rada
50,000đ
Giày thần linh
Hành Tinh: Namec
Server: Server 8
Loại Đồ: Sức đánh
Vật Phẩm: Giày
40,000đ